ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
1 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์ใบสมัครตั้งแต่
12 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  5. กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นสมัครในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครได้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **