สารพันปัญหา
1. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. กำหนด เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญในการพิจารณาเพื่อให้ได้รับสิทธิ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการพิสูจน์อักษร
เอกสารที่ต้องยื่น
-แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ 02-280-2840,02-280-1104-9 ต่อ 138

 
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบ Application ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงิน ตาม QR Code ที่กำหนดในใบชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 23.59 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ค่าธรรมเนียมการสมัครไว้เป็นหลักฐาน
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 50 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : พิมพ์ใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  เมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.com/ เพื่อพิมพ์ใบสมัคร
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.com/ และ www.otepc.go.th
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ 02-280-2840, 02-280-1104 - 9 ต่อ 138
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line : @thaijobjob